Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt ten behoeve van STOK | Communicatie, gevestigd te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81341415.

Versie: december 2020

1. Definities; toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, mondeling dan wel schriftelijk, en/of opdrachten van welke aard ook tot het verrichten van enige diensten of werkzaamheden. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: degene die de opdracht heeft gegeven aan Opdrachtnemer. Onder Opdrachtnemer wordt Christiane Stok van STOK | Communicatie verstaan. Onder Werk datgene dat op basis van de overeenkomst door Opdrachtnemer uitgevoerd of vervaardigd dient te worden.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, waar voor de uitvoering hiervan Opdrachtnemer derden dient te betrekken.

1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien partijen reeds eerder overeenkomsten met elkaar zijn aangegaan op basis van de onderhavige voorwaarden, dan wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

1.6 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan met instemming van Opdrachtnemer en voor zover dit in een schriftelijke, ondertekende overeenkomst is vastgelegd.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. In zulks geval blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 Opdrachtnemer is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie. De gewijzigde voorwaarden worden voor akkoord aan Opdrachtgever overlegd.

2. Offertes; totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het enkel uitbrengen van offertes verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

2.2 De opdracht c.q. de overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk, hetzij per brief hetzij per e-mail, heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de Opdrachtgever te accepteren. Indien de opdracht mondeling is verstrekt danwel indien de offerte c.q. opdrachtbevestiging (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart dan wel indien Opdrachtgever daartoe gelegenheid geeft.

2.3 Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de Opdrachtgever worden verstrekt. Wijzigingen in opdrachten zijn voor Opdrachtnemer pas bindend, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.4 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

2.5 Bij opdrachten in de vorm van detacherings- en/of interim werkzaamheden zullen afhankelijk van de periode, omvang en taakstelling offertes worden uitgebracht.

2.6 De adviezen, diensten en verrichtingen van Opdrachtnemer zullen gebaseerd zijn op de van Opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen, op de kennis en de ervaring van Opdrachtnemer en op haar meningsvorming.

2.7 Indien door Opdrachtnemer een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten en/of uren, dient dit uitsluitend om de Opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer kan in het kader van een juiste uitvoering van de opdracht afwijken van de eerder afgegeven indicatie of schatting van de uren.

2.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolg of toekomstige opdrachten.

2.9 Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.10 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen Werk informatie, modellen, kopij e.d. zijn overgelegd door Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

2.11 Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor, op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 4 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer door de Opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3. Honorarium, kosten, tarieven

3.1 De honorering van Opdrachtnemer geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloning kan zijn een vaste prijs (per project of opdracht). Het geldende uur- of projecttarief is opgenomen in de overeenkomst.

3.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd in Euro en exclusief verschuldigde BTW en exclusief reis- en verblijfkosten en kosten derden.

3.3 In principe zal de Opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten. Ook is Opdrachtnemer dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan Opdrachtgever.

3.4 Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen als de opdracht langer dan een maand duurt. Bij langdurige opdrachten zal Opdrachtnemer tussentijds factureren. Met Opdrachtgever wordt afgesproken welke facturatietermijn geldt.

3.5 Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

3.6 De administratie van Opdrachtnemer is bindend in geval van geschillen over het in rekening gebrachte tarief.

3.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas doorgevoerd nadat zij aan Opdrachtgever zijn medegedeeld.

3.8 Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag Opdrachtnemer niet van deze begrotingen afwijken, behalve voor indexering als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient Opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 14, dat gaat over opzegging van een opdracht. Opdrachtnemer is verplicht, – wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien – daarover onmiddellijk Opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.

4. Voorwerk

4.1 Indien door Opdrachtgever, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat Opdrachtnemer zich specifieke op Opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/ communicatie en/ of kennis inzake de specifieke problematiek van Opdrachtgever eigen maakt, heeft Opdrachtnemer daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.

4.2. Alvorens Opdrachtnemer dit voorwerk zal verrichten, zal Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

5. Wijziging in de opdracht

5.1 Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd de leveringstermijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.2 Als Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht verlangt, dan informeert Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover tijdig en schriftelijk. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtnemer zal de opdracht op vakkundige wijze en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.

6.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle informatie en assistentie verlenen welke redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer alle inlichtingen te geven, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn of kunnen zijn. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer spontaan en op verzoek inzage geven in alle bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Tevens staat Opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wijzigingen in relevante informatie en documenten dient Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtnemer door te geven, ook al heeft Opdrachtnemer daar niet expliciet om gevraagd.

6.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Bij ziekte, overlijden of ontstentenis van Opdrachtnemer kunnen de werkzaamheden van Opdrachtnemer worden geschorst.

6.4 De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd doch is niet bindend.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden indien dit een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

6.6 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 2 genoemde verplichting zal hebben voldaan. De uit de vertraging voortvloeiende schade en eventuele extra kosten waaronder extra honorarium voor Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van Opdrachtgever en/ of voor de goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6.8 Indien Opdrachtnemer de werkzaamheden niet naar de wens van Opdrachtgever uitvoert, kan de laatste Opdrachtnemer in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien Opdrachtnemer niet bereid is aan dit verzoek te voldoen – hetgeen Opdrachtnemer vrijstaat – is Opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

7. Verzending van het uitgevoerde Werk

7.1 Bij franco verzending wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Opdrachtnemer werkt zoveel mogelijk digitaal en dit vormt het uitgangspunt van partijen.

7.2 Bij elke ander wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

8. Vertrouwelijke informatie

Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

9. Betaling

9.1 Betaling van de factuur dient binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

9.2 Voor zover niet anders overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden alle betalingen aan Opdrachtnemer zonder enig recht op korting en/ of schuldvergelijking, ook in faillissement van Opdrachtgever te voldoen binnen dertig dagen na de dagtekening van de factuur.

9.3 Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de oplevering van het uit te voeren Werk voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

9.4 Voor opdrachten met een lange bewerkingstijd kan een deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

9.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd over het factuurbedrag een rente in rekening te brengen overeenkomend met de wettelijke handelsrente.

9.6 Indien Opdrachtgever het factuurbedrag betwist, dient Opdrachtgever de bezwaren uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd binnen tien dagen na de dagtekening van de factuur aan Opdrachtnemer mede te delen.

9.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van zaken, die zij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft en/ of verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat zijn vordering(en) ter zake van enige opdracht wordt voldaan.

9.8 Indien Opdrachtgever met enige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen, die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is Opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in artikel 9.5. Dit geldt tevens in het geval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

9.9 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, maar altijd minimaal EUR 120,00.

10. Retentierecht/verhaal

Opdrachtnemer, die de goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverlet of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Opdrachtnemer ook in geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van Opdrachtgever dan wel in geval Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

11. Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9 van deze voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.

12. Vertraging

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het Werk door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, kan door Opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.

13. Leveringstermijn

13.1 De overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds als indicatief en nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per e-mail of gewone post. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

14. Annuleringen/beëindiging

14.1 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht kan tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Bij overeenkomst kan hiervan afgeweken worden.

14.2 Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dient Opdrachtgever in elk geval de door Opdrachtnemer gewerkte uren tijdens de opzegtermijn te betalen conform afspraak. Deze vergoeding is ten minste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door Opdrachtnemer is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die Opdrachtgever Opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.

14.3 Opdrachtgever is bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gehouden aan de Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de Opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door Opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen. Dit alles onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van winstderving alsook de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

14.4 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer kan deze geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden die Opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn verricht.

14.5 Opdrachtnemer is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij Opdrachtgever anders beslist. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, is Opdrachtnemer verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.

14.6 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.

14.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 7:408-410 BW en het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel eindigt de overeenkomst: 1. door voltooiing van de opdracht; 2. wanneer door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

14.8 Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt binnen dertig kalenderdagen na een schriftelijke ingebrekestelling; – bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; – bij liquidatie van zijn bedrijf.

15. Klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

15.2 Enige persoonlijke aansprakelijkheid van namens Opdrachtnemer optredende derden jegens anderen is nadrukkelijk uitgesloten.

15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever of niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtnemer onjuiste, onvolledige bescheiden of informatie en/of te late informatie hebben verstrekt. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever heeft ingeschakeld. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en vorderingen van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

15.4 Ingeval sprake is van een relevante verzekering is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

15.5 Indien er geen sprake is van een relevante verzekering en/of om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het door Opdrachtnemer in de desbetreffende opdracht in de laatste maand in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,00.

15.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan zijde van Opdrachtgever, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien Opdrachtgever onomstotelijk kan aantonen dat de schade het gevolg is van opzet of grove en bewuste schuld van Opdrachtnemer.

15.8 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt danwel had kunnen ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

15.9 Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover Opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.

15.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde goederen, documenten, informatie of informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

15.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

16. Overmacht

In geval van overmacht, zoals maar niet beperkt tot ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan, voor zover redelijkerwijze mogelijk, onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer als gevolg van een overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, met verplichting om van Opdrachtnemer af te nemen en hem het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.

Opschorting, annulering danwel ontbinding zoals in dit artikel bedoeld, leidt nimmer tot enige schadeplichtigheid ter zake van de door Opdrachtgever of derden door de opschorting danwel annulering eventueel geleden of te lijden schade.

17. Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden tevens begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging, vertaling of reproductie van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging, de vertaling of reproductie voortvloeiende.

18.2 Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.

18.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

18.4 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, berekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer. Indien overeengekomen dat deze zaken worden overgedragen zal dit pas plaatsvinden op het moment dat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

18.5 De in de voorgaande bedoelde levering geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende Werk door Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

18.6 Het is Opdrachtgever en/ of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds

eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde Werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

18.7 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de naam en het logo van Opdrachtgever, alsmede (delen van) werken die door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever zijn vervaardigd, als referentie op te nemen in communicatiematerialen van Opdrachtnemer, zoals maar niet beperkt tot: de website, brochures en offertes van Opdrachtnemer.

19. Uitingen en mededelingen

19.1 Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever geschieden, zullen vooraf ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden voorgelegd.

19.2 Door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/ mededeling een klacht tegen Opdrachtgever wordt ingediend of tegen Opdrachtgever een vordering in rechte wordt ingesteld, beslist Opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Opdrachtnemer.

19.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

20 Risico van opslag informatie

20.1 Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

20.2 Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van bij Opdrachtnemer opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor Opdrachtgever.

20.3 Het risico ter zake van beschadiging of verloren gaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor Opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

20.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en/ of Opdrachtgever, verband houdende met de beschadiging of het verloren gaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

20.5 De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde of verstrekte informatie(dragers), elektronische bestanden of software dient vrij te zijn van virussen, besmettingen en defecten.

21. Uitbesteding

Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet aan een derde uitbesteden zonder de voorafgaande instemming van Opdrachtgever, welke instemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

22. Slotbepalingen

22.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

22.2 Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Breda.

Kan ik jouw communicatiekracht versterken? 
Bel, mail of app me! Ik maak graag kennis met je.

Stok Communicatie
Christiane Stok
06 13 71 05 35
info@stokcommunicatie.nl

KvK 81341415
BTW NL003557831B70