Privacyverklaring

STOK Communicatie

Langedaal 189
3317MB Dordrecht

info@stokcommunicatie.nl
06 13 71 05 35

Verwerken persoonsgegevens
STOK Communicatie verwerkt persoonsgegevens doordat opdrachtgevers deze verstrekken ten behoeve van de diensten van STOK Communicatie. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • naam van de opdrachtgevende organisatie;
 • adres, postcode en woonplaats van de opdrachtgevende organisatie;
 • algemeen e-mailadres van de organisatie t.b.v. afhandeling offerte en facturen;
 • voor- en achternaam contactpersonen van de opdrachtgevende organisatie;
 • functie(s) van contactpersonen binnen de opdrachtgevende organisatie;
 • telefoonnummers van de contactpersonen;
 • e-mailadressen van de contactpersonen.

Gebruik van verwerkte persoonsgegevens
STOK Communicatie gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • persoonlijk, telefonisch of mailcontact ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen opdracht;
 • versturen aan contactpersonen van offertes, facturen, adviesdocumenten en andere documenten ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen opdracht;
 • mondelinge dan wel schriftelijke evaluatie van de overeengekomen opdracht;
 • nazorg ten behoeve van de relatie tussen STOK Communicatie en de opdrachtgevende organisaties;
 • afhandelen van betalingen;
 • wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangiftes;
 • verzenden van nieuwsbrieven en gerichte e-mails;
 • informeren over wijzigingen in dienstverlening.

Geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
STOK Communicatie verzamelt voor de uitvoering van haar dienstverlening geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens over websitebezoek (www.stokcommunicatie.nl) worden niet geanalyseerd. De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De kans op het ontvangen en verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen is nihil. Mocht daarvan sprake zijn, neem dan contact op met info@stokcommunicatie.nl zodat de informatie verwijderd kan worden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming en verwerking van persoonsgegevens
STOK Communicatie verwerkt handmatig de verzamelde persoonsgegevens in de beveiligde bedrijfssoftware. Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
STOK Communicatie neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op: info@stokcommunicatie.nl.

Bewaartermijn
STOK Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en evaluatie van de overeengekomen opdracht. Gegevens van de opdrachtgevende organisatie en contactpersonen worden wel langer bewaard teneinde de nazorg ten behoeve van de relatie tussen STOK Communicatie en de opdrachtgevende organisatie te kunnen bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend door STOK Communicatie aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht of wanneer dit door wettelijke bepalingen is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen
Personen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door STOK Communicatie en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen via info@stokcommunicatie.nl om uw persoonsgegevens naar u of een andere door u genoemde organisatie door te sturen. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking aangeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden (privacygevoelige gegevens maakt u hierop onleesbaar).

Klachten
STOK Communicatie attendeert u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

29 september 2022

Kan ik jouw communicatiekracht versterken? 
Bel, mail of app me! Ik maak graag kennis met je.

Stok Communicatie
Christiane Stok
06 13 71 05 35
info@stokcommunicatie.nl

KvK 81341415
BTW NL003557831B70